Wprowadzenie do tematyki biomów

Oryginalna strona S.L. Woodward, Department of Geospatial Science, Radford University, USA: https://php.radford.edu/~swoodwar/biomes/

Biomy to rozległe obszary  o określonym klimacie, szacie roślinnej i świecie zwierzęcym, zauważalne w skali globalnej. Ich występowanie jest ściśle związane z cechami klimatu regionalnego i identyfikowane poprzez charakterystyczny typ roślinności. Jednakże, biom nie jest określany jedynie przez jego charakterystyczną roślinność, ale również poprzez sukcesyjne i trwałe ekosystemy, faunę i występujące w nim gleby.

Koncepcja biomu skupia się na idei wspólnoty i ekosystemu, interakcji pomiędzy występującą w nim florą, fauną i glebami. Biom (zwany również obszarem biotycznym) może być definiowane jako większy region wyróżniającej się grupy roślin i zwierząt zaadaptowanych do unikalnego środowiska fizycznego ich występowania.

Aby zrozumieć naturę największych występujących na Ziemi biomów, musimy wyodrębnić ich następujące cechy:

Globalny wzorzec występowania: gdzie każdy z biomów występuje i jak różnią się one w zależności od położenia geograficznego. Przykładowo, biom może składać się z różnych taksonów na różnych kontynentach. Właściwe dla danego kontynentu skupiska gatunków w obrębie danego biomu nazywane są formacjami i często występują pod różnymi nazwami lokalnymi. Na przykład umiarkowanie trwiasty biom nazywany jest prerią, stepem, veldtem, pampą w zależności od tego gdzie występuje (Ameryka Północna, Eurazja, Południowa Ameryka, Południowa Afryka, etc.).

Ogólną charakterystykę klimatu regionalnego, jego ograniczeń lub wymagań nakładanych na sferę biologiczną przez specyficzne warunki temperaturowe i/lub sezonowe wzorce opadów

Aspekty otoczenia fizycznego, które mogą wywierać silniejsze niż klimat wpływy na określenie powszechnie występujących form roślinnych i/lub wegetację subklimatyczną. Zwykle są to czynniki związane z podłożem (na przykład podmokłe, nadmiernie suche, ubogie w czynniki odżywcze) lub okresowymi zaburzeniami ekosystemu (okresowe zalewy lub pożary)

Typy gleb które charakteryzują dany biom i procesy związane z rozwojem gleb.

Dominujące, charakterystyczne formy roślinne życia, stratyfikację pionową, kształt liści, ich rozmiar i ułożenie oraz specyficzne formy adaptacji wegetacji. Przykładami tego ostatniego są charakterystyczne strategie reporodukcyjne, mechanizmy rozprzestrzeniania, struktura korzenna i tak dalej.

Rodzaje zwierząt (zwłaszcza kręgowców) charakterystycznych dla danego biomu i ich typowe adaptacje morfologiczne, fizjologiczne i/lub przystosowanie zachowania do środowiska